Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γενική Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) επιβάλλει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και συζητήσεων, καθώς αποτελεί ένα ρόλο-κλειδί στο νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

 

Στόχος


Το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και να λάβετε όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να αναλάβετε τα καθήκοντα και την ευθύνη της θέσης του Data Protection Officer.

 

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α).
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού προς αποφυγή κυρώσεων.
 • Πρακτική Εφαρμογή , παρακολούθηση υλοποίησης και επίλυση προβλημάτων.
 • Εξειδίκευση και ειδικές δεξιότητες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανόηση και δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής συστήματος.

 

Απευθύνεται σε:

 

 • Στελέχη Επιχειρήσεων / Οργανισμών
 • Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν στο νέο διεθνώς δυναμικό τομέα του Data Privacy

 

Διδακτικές Ενότητες:

 • Εισαγωγή – Περιγραφή του Νέου Κανονισμού περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ορισμοί του νέου κανονισμού
 • Νομική διάσταση- Σημεία συμμόρφωσης
 • Αρχές προσωπικών δεδομένων
 • Κανόνες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • Εποπτικές αρχές- Κώδικας δεοντολογίας –Πιστοποίηση
 • Κυρώσεις- Προσφυγές
 • Μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου επικινδυνότητας
 • Το θεμελιώδη δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων
 • Παραβίαση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων
 • Μεταφορά προσωπικών δεδομένων προς Διεθνείς Οργανισμούς
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (DPO)
 • Διεπιχειρησιακό περιβάλλον
 • ΙΤ Διαδικασίες
 • Πρακτική Εφαρμογή και παραδείγματα
 • Μεθοδολογίες, ερωτηματολόγια, εξειδικευμένη συνέντευξη για υλοποίηση έργου

 

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2 ενότητες:

 • Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
 • Ασφάλεια Πληροφοριών – Διεθνή Πρότυπα

 

Το CDPO πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
 • Κατανοεί σε βάθος τον GDPR
 • Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
 • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες της
 • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.