Την υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης, μέσω ΕΣΠΑ, για ανέργους του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα:

  1. Voucher 25-29
   • Ξεκίνησε το πρόγραμμα Voucher για 3.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
   • Συμμετέχοντες
    Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
    I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
    II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994*.
    III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
    IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.* Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών.
  2. Voucher 30-45
   • Ξεκίνησε το πρόγραμμα Voucher για 2.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».
   • Συμμετέχοντες
    Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
    I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
    II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989.
    III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
    IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε περίοδο αιτήσεων!
Αιτήσεις από 28/6/19 έως 23/8/19

 

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει:

 1. υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 2. υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 3. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας (200) ωρών.
 4. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Οι προτεινόμενες ειδικότητες που οδηγούν στην αντίστοιχη πιστοποίηση είναι οι εξής:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Κάθε δικαιούχος θα λάβει επιδότηση 2800€ μικτά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας
 • Βεβαίωση Ανεργίας
 • Εκκαθαριστικό 2017
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον Lower)
 • Υ/Δ ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και οτι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία
 • Βεβαίωση δικαιούχου ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) – (αφορά μόνο τους δικαιούχους)