ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25

Ποιους αφορά

Αφορά σε εργαζόμενους επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν μέχρι 25 άτομα. Ο εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών με επιδότηση 200€.

Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 είναι προγράμματα επιδότησης κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέχρι 25 ατόμων και υποβάλλονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων σε συνεργασία με πιστοποιημένα ΚΕΚ.

Ποιοι το δικαιούνται

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υποβολής και υλοποίησης είναι:

 • Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώσουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
  • Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από την παραπάνω παράγραφο.
  • Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδων που εκπροσωπούν . Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):
  • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • Το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική διαφορά ΛΑΕΚ (0,45%).
 • Οφέλη των δικαιούχων (φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, επιστημονικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα και σωματεία).
 • Οικονομικά οφέλη των δικαιούχων (φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, επιστημονικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα και σωματεία). Καθαρό κέρδος για τον φορέα =3€/ώρα /καταρτισμένο = 3Χ40Χ25= 3000€.
 • Οικονομικά οφέλη των εργατικών κέντρων. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με φορέα εργαζομένων, ο φορέας αυτός δικαιούται αμοιβής 1,5€/ώρα/καταρτιζόμενο = 1,5Χ40Χ25= 1500€.
 • Κατάρτιση και αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού των μικρών επιχειρήσεων.
 • Αναβάθμιση ηθικού των εργαζομένων για την προσφορά κατάρτισης αλλά και τα οικονομικά οφέλη (5€/ώρα).
 • Οφέλη των συμμετεχόντων εργαζομένων.
 • Πρόγραμμα κατάρτισης 40 ωρών.

Τι προσφέρουν τα Interactive Learning:

 1. Την αξιόπιστη υποβολή του προγράμματος.
 2. Την παρακολούθηση των προκηρύξεων.
 3. Την ανεύρεση των υποψηφίων καταρτιζόμενων και των επιχειρήσεων.
 4. Την επικαιροποίηση των καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων μετά την έγκριση του προγράμματος.
 5. Τις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και αποπληρωμής του προγράμματος
 6. Την τελική έκθεση αποτελεσμάτων κατάρτισης (Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου συμμετεχόντων και εισηγητών).
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 0,45%

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%  είναι προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για εκπαίδευση του προσωπικού τους (πχ σε τομείς πληροφορικής, επιχειρησιακών δεξιοτήτων, ξένων γλωσσών, εξυπηρέτησης πελατών κ.λ.π). Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Interactive Learning ή σε χώρους των επιχειρήσεων που πληρούν εκπαιδευτικές προδιαγραφές.

Οφέλη για επιχειρήσεις-εργαζόμενους

 • Αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού.
 • Οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.
 • Οικονομικά οφέλη για τον εργαζόμενο( 5ευρώ/ώρα για κατάρτιση εκτός ωραρίου εργασίας)

Τι προσφέρουν τα Interactive Learning

 • Την καταγραφή των εκπαιδευτικών στόχων που πηγάζουν από την διαφοροποίηση αναγκών επιχείρηση – αγοράς και του επιπέδου των ικανοτήτων των εργαζομένων.
 • Την αξιόπιστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τα δεδομένα της προκήρυξης, υποβολή των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ(ΛΑΕΚ 0,45%).
 • Την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης για κάθε συμμετέχοντα.
 • Την υποστήριξη της επιχείρησης στις διαδικασίες παρακολούθησης του έργου.
 • Την σύνταξη για λογαριασμό της επιχείρησης της αίτησης αποπληρωμής.
 • Την τελική έκθεση αποτελεσμάτων κατάρτισης (Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου συμμετεχόντων και εισηγητών)